Algemene verkoopsvoorwaarden
1PRIJZEN
De goederen worden gefactureerd tegen het tarief dat geldt op de dag van het plaatsen van de bestelling.
Onze prijzen gelden voor goederen goedgekeurd en afgehaald in onze magazijnen.
2LEVERING
De leveringstermijnen worden ter informatieve titel meegedeeld.
Het overschrijden van de tussen de partijen overeengekomen leverinsgtermijn kan in geen enkel recht geven op welke vorm van schadevergoeding dan ook.
3ONTVANGST EN CONTROLE VAN DE GOEDEREN
Het klant beschikt over 7 dagen, te tellen vanaf de ontvangst van de factuur, om de gefactureerde goederen en diensten te betwisten of er zich over te beklagen.
4BETALING
Onze facturen zijn betaaldbaar te Brussel te tellen vanaf de datum van levering.
De niet-betaling van een rekening op de vervaldag geeft ons, zonder aanmaning, recht op een intrest van 1% per maand alsook, ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, op 15% van het bedrag met een minimum van 25 €.
5BETWISTING
Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van Brussel bevoegd.
6EIGEDOMSVOORBEHOUD
Het materiaal blijft onze eigendom tot aan de integrale betaling van de overeengekomen prijs.
Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldag kunnen wij de onmiddelijk teruggave van het geleverde materiaal vorderen.